Privātuma politika

Informācija par pārzini:

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Melnā lapa SIA, reģistrācijas numurs: 40103299624, juridiskā adrese: Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055, tālrunis: 25629879, 25631692, epasts: info@melnalapa.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos kontaktus.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – parādnieku, galvinieku, ķīlas devēju un attiecīgā nekustamā īpašuma kopīpašnieku, maksātāju, to pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta parāda atgūšanas/piedziņas procesā.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums:
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam personas datu apstrādi. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Informējam, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?                                                                                                           Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai leģitīmiem, iepriekš definētiem nolūkiem, tai skaitā: parāda atgūšana un piedziņa, datu subjekta identificēšana, maksātspējas novērtēšana pirms vienošanās slēgšanas, norēķinu administrēšana, lietvedības organizēšana, komunikācija, ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpilde, parādvēstures datu bāzes veidošana, publisko reģistru monitorings, tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde.

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?   

Melnā lapa SIA apstrādā Jūsu personas datus līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos Melnā lapa SIA pienākumus, leģitīmās intereses – lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas Melnā lapa SIA  leģitīmās intereses.

Melnā lapa SIA leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktus;
 • sniegt parāda atgūšanas un piedziņas pakalpojumus;
 • veikt parādu piedziņu;
 • administrēt norēķinus;
 • parādvēstures datu bāzes veidošana;
 • datu subjekta identitātes pārbaude;
 • nodrošināt tiesisko attiecību un līguma saistību izpildi;
 • noteiktu laika periodu saglabāt komercdarbības laikā apkopoto informāciju;
 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpniecību;
 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu mums;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes, tiesas, uzraudzības iestādes.

Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Melnā lapa SIA šobrīd sadarbojas ar šādām personas datu aptrādātāju kategorijām:

 • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs, tehniskais uzturētājs;
 • pasta sūtījumu sagatavotājs un piegādātājs;
 • citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, informācija par izmaiņām tiks atspoguļota šajā dokumentā.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam Jūsu datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Fiziskai personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt labot neprecīzus personas datus, pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus, atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja piemērojams.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • sūtot elektroniskā pasta vēstulē, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Iebilduma gadījumā Melnā lapa SIA veiks visas pamatotās darbības, lai to atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdosies, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek iegūti no:

datu subjektu kreditoriem, pašiem datu subjektiem, datu subjektu pārstāvjiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem, kredītiestādēm, administrējot norēķinus.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.